Grading System

Kobudo no Shumoku
Grade Required Kata
Shodan Sakugawa no Kon Sho
Chikinshitahaku no Sai
Akamine no Nunchaku
Nidan Shushi no Kon Dai
Chatanyara no Sai
Hamahiga no Tunfá
Sandan Sakugawa no Kon Dai
Hamahiga no Sai
Kanegawa no Tinbé
Yondan Yuniga (Yonegawa) no Kon Left hand
Kugusuku (Kojó) no Sai
Kanegawa no Nicho Gama
Godan Shirataru no Kon
Tawada no Sai
Chikinshunakake (Tsukensunakake) no Ekku
Junior Gradings (Kyu) Mézato no Tekkó
Shushi no Kon Sho
Mézato no Nunchaku
Additional Kata
Bó Kata Chinenshichanaka no Kon
Choún no Kon
Chatanyara no Kon
Urashí (Urasoe) no Kon
Sueyoshi no Kon
Sai Kata Jigen no Sai (Manji)
Yaká no Sai
Tunfá Yaraguwa no Tunfá
Suruchin Mézato no Suruchin