Kobudo no Shumoku (Grading System)
Grade Required Kata
初段 Shodan (1st Degree Black Belt) Sakugawa no Kon Sho
Chikinshitahaku no Sai
Akamine no Nunchaku
弐段/二 Nidan (2nd Degree Black Belt) Shushi no Kon Dai
Chatanyara no Sai
Hamahiga no Tunfá
参段/三 Sandan (3rd Degree Black Belt) Sakugawa no Kon Dai
Hamahiga no Sai
Kanegawa no Tinbé
四段 Yondan (4th Degree Black Belt) Yuniga (Yonegawa) no Kon Left hand
Kugusuku (Kojó) no Sai
Kanegawa no Nicho Gama
五段 Godan (5th Degree Black Belt) Shirataru no Kon
Tawada no Sai
Chikinshunakake (Tsukensunakake) no Ekku
Renshi Awarded to 五段 5th Dan and higher
Kyoshi Awarded to 七段 7th Dan and higher
Hanshi Awarded to 九段 9th Dan and higher
Junior Gradings (Kyu) (Brown Belt) Mézato no Tekkó
Shushi no Kon Sho
Mézato no Nunchaku
Additional Kata
Bó Kata Chinenshichanaka no Kon
Choún no Kon
Chatanyara no Kon
Urashí (Urasoe) no Kon
Sueyoshi no Kon
Sai Kata Jigen no Sai (Manji)
Yaká no Sai
Tunfá Yaraguwa no Tunfá
Suruchin Mézato no Suruchin