Grading System

Kobudo no Shumoku
Grade Required Kata
Shodan (1st Degree Black Belt) Sakugawa no Kon Sho
Chikinshitahaku no Sai
Akamine no Nunchaku
Nidan (2nd Degree Black Belt) Shushi no Kon Dai
Chatanyara no Sai
Hamahiga no Tunfá
Sandan (3rd Degree Black Belt) Sakugawa no Kon Dai
Hamahiga no Sai
Kanegawa no Tinbé
Yondan (4th Degree Black Belt) Yuniga (Yonegawa) no Kon Left hand
Kugusuku (Kojó) no Sai
Kanegawa no Nicho Gama
Godan (5th Degree Black Belt) Shirataru no Kon
Tawada no Sai
Chikinshunakake (Tsukensunakake) no Ekku
Renshi Awarded 5th Dan and higher
Kyoshi Awarded 7th Dan and higher
Hanshi Awarded 9th Dan and higher
Junior Gradings (Kyu) (Brown Belt) Mézato no Tekkó
Shushi no Kon Sho
Mézato no Nunchaku
Additional Kata
Bó Kata Chinenshichanaka no Kon
Choún no Kon
Chatanyara no Kon
Urashí (Urasoe) no Kon
Sueyoshi no Kon
Sai Kata Jigen no Sai (Manji)
Yaká no Sai
Tunfá Yaraguwa no Tunfá
Suruchin Mézato no Suruchin