Short Biographies on Ryukyu Kobudo Masters, past and present.
Our Presidents are also found on this page of honour.

Presidents
Taira Shinken – First President till his death in 1970
Akamine Eisuke – Second President from 1970, till his death in 1999
Akamine Hiroshi – Third President from 1999, till 2011
Kuniyoshi Yukio – Fourth President from 2013
Historical Masters
Sakugawa Kanga – Founder of Shuri-te style Karate
Itosu Anko
Asato Yasutsune –
Tawada Shinboku –
Kinjo Ufuchiku –
Chinen Saburo –
Mabuni Kenwa
Kanegawa Gibu –
Funakoshi Gichin –
Moden Yabiku –
Seiko Fujita –
Ochiro Chojo –
Kamiya Jinsei –
Higa Jinsaburo –
Higa Seichiro –
Higa Raisuke –
Akamine Yohei –
Izumi Shigeo – Okikukai Karate and Ryukyu Kobudo