Kobudo Kata System
   Bó (Roku Shaku)
Shushi no Kon Sho/Dai 周氏の棍(/) Moden Yabiku / Jinsei Kamiya
Sakugawa no Kon Sho/Dai 佐久川の棍(/) Moden Yabiku
Sueyoshi no Kon 末吉の棍 Kenwa Mabuni
Shishi no Kon 添石の棍 Moden Yabiku
Urashi (Urasoe) Huntaguwa no Kon 浦添 端多小の棍 Kenwa Mabuni
Chinenshichanaka no Kon 津堅砂掛の棍 Moden Yabiku
Chikinsunakake no Kon 知念志喜屋仲の棍 Moden Yabiku
Yuniga (Yonegawa) no Kon (Left hand) 米川の棍 Moden Yabiku
Sesoko no Kon 瀬底の棍 Kenwa Mabuni
Shirataru no Kon 白樽の棍 Moden Yabiku
Choún no Kon 趙雲の棍 Jinsei Kamiya
Chikin no Bó 津堅棒 Moden Yabiku
Chatanyara no Kon 北谷屋良の棍 Jinsei Kamiya
Kongó no Kon 金剛の棍 Shinken Taira
Hantaguwa no Kon 端多小の棍 Moden Yabiku
   Sai
Chikinshitahaku no Sai 津堅志多伯の釵 Moden Yabiku
Chatanyara no Sai 北谷屋良の釵 Jinsei Kamiya
Hamahiga no Sai 浜比嘉の釵 Kenwa Mabuni / Jinsei Kamiya
Yaka no Sai 屋嘉阿の釵
Tawada no Sai 多和田の釵 Moden Yabiku
Manji no Sai (Jigen) 卍の釵 Shinken Taira
Kugusuku (Kojó) no Sai 湖城の釵
Hantagwa 端多小の釵 Kenwa Mabuni
   Kama
Tóyama (Tozan) no Nicho Gama 当山の二丁鎌
Kanegawa no Nicho Gama 鐘川の二丁鎌 Gibu Kanegawa
   Tekkó 鉄甲
Mézato no Tekkó 前里の鉄甲 Shinken Taira
   Tunfá トゥンファー
Hama Higa no Tunfá 浜比嘉のトゥンファー Moden Yabiku
Yara Guwa no Tunfá 屋良小のトゥンファー Moden Yabiku
   Nunchaku ヌンチャク
Mézato no Nunchaku 前里のヌンチャク Shinken Taira
Akamine no Nunchaku 赤嶺のヌンチャク Eisuke Akamine
San bon Nunchaku 三本ヌンチャク
   Ekku エーク
Chikin Sunakake (Tsuken Sunakake) no Ekku 津堅砂掛のエーク Moden Yabiku
   Tinbé ティンベー
Kanegawa no Tinbé 鐘川のティンベー Gibu Kanegawa
   Suruchin スルチン
Mézato no Suruchin 前里のスルチン Shinken Taira